Studiedetails

Type carcinoma: SCLC
Stadium:
Mutatie:
Lijn: 2e
Site: Erasmus MC
Contactgegevens:

long.oncologie@erasmusmc.nl

Website:

 Inclusiecriteria

Proefpersonen komen alleen in aanmerking voor deelname aan het onderzoek als alle volgende criteria van toepassing zijn:
– De proefpersoon heeft geïnformeerde toestemming gegeven vóór aanvang van onderzoeksspecifieke activiteiten/procedures.
– Leeftijd ≥ 18 jaar (of de wettelijke volwassen leeftijd in het land, welke ouder is) op het moment van ondertekening van de geïnformeerde toestemming.
– Histologisch of cytologisch bevestigde recidiverende/refractaire SCLC
– De proefpersoon heeft progressie vertoond of is teruggekeerd na 1 op platina gebaseerd regime:
gedocumenteerde eerste ziekteprogressie moet plaatsvinden tijdens of na eerstelijns systemische chemotherapie op basis van platina voor ES- of LS-ziekte
• Patiënten die een behandeling hebben ondergaan voor de ziekte van LS en die terugkeren, komen in aanmerking
• patiënten die adjuvante EP kregen na resectie van hun SCLC
herhaling komen in aanmerking
• in landen waar de SOC eerstelijns systemische behandeling voor ES-ziekte heeft
inclusief platinabevattende chemotherapie in combinatie met PD-(L)1-remmer, is het vereist dat patiënten bij wie de PD-(L)1-remmer heeft gefaald als onderdeel van hun eerstelijns systemische behandeling of niet in aanmerking komen voor behandeling met PD-(L)1-remmers
– Levering van evalueerbaar tumormonster voor centraal testen. Het tumormonster moet afkomstig zijn uit een archief (FFPE-blokken verzameld binnen 5 jaar, of dia’s die binnen 30 dagen vóór ontvangst in het centrale laboratorium in coupes zijn gesneden), of uit een nieuwe kernnaaldbiopsie. In formaline gefixeerde, in paraffine ingebedde FNA-/cytologiemonsters zijn toegestaan (monsters van pleurale effusie zijn niet toegestaan).
– Meetbare ziekte zoals gedefinieerd volgens RECIST 1.1 binnen de screeningsperiode van 21 dagen.
• Screeningsscans die worden uitgevoerd als SOC en voorafgaand aan geïnformeerde toestemming, kunnen worden gebruikt om de geschiktheid van de proefpersoon te bevestigen, indien voltooid binnen de screeningsperiode van 21 dagen, op voorwaarde dat geïnformeerde toestemming voor het gebruik van deze scans wordt verkregen voorafgaand aan enige overdracht van gegevens.
– Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) PS van 0 of 1.
– Minimale levensverwachting van 12 weken.
– Adequate orgaanfunctie, als volgt gedefinieerd:
• Hematologische functie:
− absoluut aantal neutrofielen ≥ 1,5 x 109/l
− aantal bloedplaatjes ≥ 100 x 109/l
− hemoglobine > 9 g/dl (90 g/l)
• Coagulatiefunctie:
− protrombinetijd (PT)/international normalised ratio (INR) en partiële tromboplastinetijd (PTT) of geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT)
≤ 1,5 x institutionele bovengrens van normaal (ULN), behalve voor vakken op
die antistollingsmedicatie krijgen en die gedurende 6 weken voorafgaand aan de inschrijving een stabiele dosis antistollingstherapie moeten krijgen.
• Nierfunctie:
− geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) gebaseerd op de berekening van Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) > 30 ml/min/1,73 m2
• Leverfunctie:
− aspartaataminotransferase (AST) en alanineaminotransferase
(ALT) < 3 X ULN (of < 5 X ULN voor proefpersonen met leveraandoening)
− totaal bilirubine (TBL) < 1,5 x ULN (of < 2 x ULN voor proefpersonen met leveraandoening)

 Exclusiecriteria

Proefpersonen worden uitgesloten van het onderzoek als een van de volgende criteria van toepassing is:
Ziektegerelateerd
– Onbehandelde of symptomatische metastasen van het centrale zenuwstelsel (CZS):
• Proefpersonen met asymptomatische CZS-metastasen komen in aanmerking als ze gedurende ten minste 4 weken klinisch stabiel zijn en geen interventie nodig hebben (inclusief gebruik van corticosteroïden).
• Proefpersonen met behandelde hersenmetastasen komen in aanmerking, op voorwaarde dat aan de volgende criteria wordt voldaan:
− Proefpersoon heeft geen symptomen van hersenmetastasen
− De bestraling of operatie van de gehele hersenen werd ten minste 2 weken vóór de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling voltooid (stereotactische radiochirurgie werd ten minste 7 dagen vóór de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling voltooid)
− Elke ziekte van het CZS is klinisch stabiel; de patiënt gebruikt geen steroïden voor het CZS
ziekte gedurende minstens 5 dagen (tenzij steroïden om een bepaalde reden geïndiceerd zijn).
die geen verband houdt met de ziekte van het centrale zenuwstelsel), en de patiënt heeft geen of stabiele doses
anti-epileptica minstens 14 dagen vóór de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling
– Diagnose of bewijs van leptomeningeale ziekte.
– Voorgeschiedenis van immuuncheckpointremmers resulterend in:
• Elke ernstige of levensbedreigende immuungemedieerde bijwerking
• Voorgeschiedenis van immuungemedieerde encefalitis of andere immuungemedieerde CZS-gebeurtenis (elke graad)
• Graad  2 immuungemedieerde recidiverende pneumonitis
• Infusiegerelateerde reacties die leiden tot definitieve stopzetting van de behandeling
immunotherapie Uitzondering: proefpersonen met een voorgeschiedenis van door een immuuncheckpointremmer geïnduceerde endocrinopathie die klinisch stabiel is bij vervangingstherapie. 204 Actieve auto-immuunziekte waarvoor in de afgelopen twee jaar systemische behandeling nodig is geweest (behalve vervangingstherapie) of andere ziekten die tijdens de studie immunosuppressieve therapie vereisen.
– Geschiedenis van solide orgaantransplantatie.
– Geschiedenis van andere maligniteiten in de afgelopen 2 jaar, met de volgende uitzonderingen:
• Een maligniteit met een laag risico, behandeld met curatieve bedoelingen en waarbij geen bekende actieve ziekte aanwezig is gedurende  1 jaar vóór deelname aan de studie, en waarvan wordt aangenomen dat er een laag risico bestaat op herhaling, naar goeddunken van de onderzoeker.
• adequaat behandelde niet-melanome huidkanker of lentigo maligna zonder tekenen van ziekte.
• adequaat behandeld baarmoederhalscarcinoom in situ zonder tekenen van ziekte.
• adequaat behandeld borstductaal carcinoom in situ zonder tekenen van ziekte.
• intra-epitheliale neoplasie van de prostaat zonder bewijs van prostaatkanker.
• adequaat behandeld urotheliaal papillair niet-invasief carcinoom of carcinoom in situ.
– Myocardinfarct en/of symptomatisch congestief hartfalen (New York Heart Association – klasse II) binnen 12 maanden voorafgaand aan de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling (rubriek 11.9).
– Voorgeschiedenis van arteriële trombose (bijv. beroerte of TIA) binnen 12 maanden voorafgaand aan de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling.
209 Bekende infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV), hepatitis C-infectie (patiënten met hepatitis C die een aanhoudende virologische respons bereiken na antivirale therapie zijn toegestaan), of hepatitis B-infectie (patiënten met hepatitis B-oppervlakteantigeen (HBsAg) of kernantilichaam die een aanhoudende virologische respons met antivirale therapie zijn toegestaan, met de vereiste van regelmatige controle op reactivatie gedurende de behandelingsduur van het onderzoek).
– Als u systemische corticosteroïdentherapie of een andere vorm van immunosuppressieve therapie krijgt binnen 7 dagen voorafgaand aan de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling:
• Profylactisch dexamethason vereist door het protocol en eventuele anti-emetische therapieën zijn toegestaan
• Lage dosis corticosteroïden (prednison 10 mg per dag of equivalent is toegestaan tijdens de proef)
– Proefpersoon met symptomen en/of klinische tekenen en/of radiografische tekenen die wijzen op een acute en/of ongecontroleerde actieve systemische infectie binnen 7 dagen voorafgaand aan de eerste dosis van de onderzoeksbehandeling.
• De proefpersoon heeft een actieve infectie gekend die een parenterale behandeling met antibiotica vereist. Na voltooiing van de parenterale antibiotica en het verdwijnen van de symptomen kan de proefpersoon vanuit het oogpunt van infectie in aanmerking komen voor het onderzoek.
• Let op: Eenvoudige urineweginfectie (UTI) en ongecompliceerde bacteriële faryngitis zijn toegestaan als ze reageren op een actieve behandeling. Patiënten die orale antibiotica nodig hebben en langer dan 24 uur koorts hebben, geen leukocytose hebben of klinische tekenen van infectie hebben, komen in aanmerking. Screening op chronische infectieuze aandoeningen is niet vereist, tenzij anders vermeld als uitsluitingscriteria.
– Bewijs van interstitiële longziekte of actieve, niet-infectieuze pneumonitis.

Meer studies

Een overzicht van alle lopende studies binnen het longkankernetwerk. Filter op type mutatie: